تعبیر خواب قسم خوردن - سوگند خوردن در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش وبلاگ ماریانا، دیدن قسم خوردن در خواب بر دو نوع است یکی قسم و سوگند به راست و دیگری قسم به دروغ. با تعبیر خواب قسم خوردن همراه ما باشید.

تعبیر خواب قسم خوردن - سوگند خوردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قسم راست

سرویس سرگرمی - دیدن قسم راست خوردن در خواب به مانند بیداری و به گفته این سیرین تعبیری بر درستی دارد به این صورت که اگر در خواب قسم راست داد کار نیکی انجام خواهد داد، یا امانت گزارد و یا خیرات کند و از آن چه ترسد ایمن شود.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

جابرمغربی گوید: اگر بیند که سوگند به راست خورد، او را از آن هیچ مضرت نرسد و منفعت بیند. اگر غیر از این بیند بد بود.

تعبیر خواب قسم دروغ

ابن سیرین می گوید: اگر بیند که قسم به دورغ خورد، دلیل که حق تعالی با او به خشم بود و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند، مگر توبه کند و به خدای تعالی بازشود تا رسته شود. اگر بیند قسم خورد، دلیل که در وام غرق شود و در غم و زیان افتد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که قسم راست نخورد توبه باید کرد تا از گناه رسته شود. اگر بیند سوگند به دروغ خورد، دلیل که دین او تباه شود و در اعتقادش خلل افتد.

تعبیر خواب قسم خوردن به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید برای کسی سوگند یاد می کنید، علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانواده خود سوگند یاد می کنید، نشانه آن است که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید.

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: ستاره

به "تعبیر خواب قسم خوردن - سوگند خوردن در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب قسم خوردن - سوگند خوردن در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید